தமிழ் / Tamil Course in Al Ain

Students are introduced to Tamil alphabets and grammar by making them to start with simple sentences to frame with parts of speech. Students are asked to interact with each other and share the sentences. In the conversation/listening, they will learn the simple conversation topics such as greetings.

உயிர் எழுத்துக்கள் / மெய் எழுத்துக்கள் / உயிர்மெய் எழுத்துக்கள்
திருக்குறள் / இலக்கனம் / தமிழ் மாதங்கள் / கிழமைகள்/குடும்பத்தின் உறவுகள் / செய்யுள்கள் / கதைகள் / கடிதம் எழுதுதல் / ஆத்திச்சூடி / பாப்பா பாடல்கள்

Quick Contact:


  Group Classes

  Program details: Basic Level

  • Level 1: 24 hours of classes over a period of 6 weeks.
  • Level 2: 24 hours of classes over a period of 6 weeks.
  • Conversational classes
  Tamillanguage

  Private Classes

  • One on One Interactive
  • 10-20 hours of classes over a period of 4-6 weeks.
  • Conversational Classes
  • Customized topics
  • Certified and Qualified Instructors
  Vector illustration of cartoon character saying hello and welcome in Tamil

  Small Group Classes

  • Small Group and personal attention classes
  • 15-22.5 hours of classes over a period of 4 weeks.
  • Conversational and Interactive Classes
  • Customized topics
  • Certified and Qualified Instructors
  tamil-language-phrases
  Contact Us
  enquire now